Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 161, 24 Ιούνιος 2009