Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 (piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89) (ELT L 39, 13.2.2008, lk 16.) artikli 17 lõike 6 kohase muutmistaotluse avaldamine 2020/C 172/04