Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1686, 8. oktoober 2019, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 laiendada uuendtoidu lehmapiimavadaku põhivalkude isolaadi kasutusala ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470 (EMPs kohaldatav tekst)