2012/727/EL: Komisjoni rakendusotsus, 22. november 2012 , millega antakse luba veiste laktoferriini turuleviimiseks toidu uuendkoostisosana Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 258/97 alusel (FrieslandCampina) (teatavaks tehtud numbri C(2012) 8404 all)