2018 m. lapkričio 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1688, kuriuo Slovakijai leidžiama taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas dėl statistinių duomenų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1099/2008 dėl energetikos statistikos (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 7304) (Tekstas svarbus EEE.)