Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1688, annettu 7 päivänä marraskuuta 2018, poikkeuksien myöntämisestä Slovakialle siltä osin kuin on kyse tilastojen toimittamisesta energiatilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2008 nojalla (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 7304) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)