Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1688, 7. november 2018, millega tehakse Slovakkiale erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1099/2008 (energiastatistika kohta) alusel statistika esitamise kohustusest (teatavaks tehtud numbri C(2018) 7304 all) (EMPs kohaldatav tekst)