Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1688 της Επιτροπής, της 7ης Νοεμβρίου 2018, για τη χορήγηση παρεκκλίσεων στη Σλοβακία όσον αφορά την υποβολή στατιστικών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις στατιστικές ενέργειας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 7304] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)