RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse rehvide kütusesäästlikkust ja muid olulisi näitajaid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)) Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon Raportöör: Michał Boni