Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 353, 31 Δεκέμβριος 2009