Sag C-231/19: Domstolens dom (Første Afdeling) af 2. juli 2020 — Blackrock Investment Management (UK) Limited mod Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – merværdiafgift (moms) – direktiv 2006/112/EF – fritagelser – artikel 135, stk. 1, litra g) – fritagelser af transaktioner bestående i forvaltning af investeringsforeninger – én enkelt ydelse, der anvendes til forvaltning af investeringsforeninger og andre fonde)