Sprawa C-618/18: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 17 grudnia 2019 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di pace di L’Aquila – Włochy) – Gabriele Di Girolamo/Ministero della Giustizia (Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Praca na czas określony – Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Pojęcie „pracownika na czas określony” – Sędziowie pokoju – Artykuł 53 ust. 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Oczywista niedopuszczalność)