Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Към модерна и по-европейска рамка за авторското право“ [COM(2015) 626 final]