Soovitus nr H2, 10. oktoober 2018, mis käsitleb autentimistunnuste lisamist liikmesriigi asutuse väljastatud kaasaskantavatele dokumentidele, mis näitavad isiku olukorda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EÜ) nr 883/2004 ja (EÜ) nr 987/2009 kohaldamise eesmärgil (EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst)