Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1084/2005 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2005, για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και V του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών