Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2020/362 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji w odniesieniu do zwolnienia dotyczącego sześciowartościowego chromu jako środka antykorozyjnego układów chłodniczych wykonanych ze stali węglowej w chłodziarkach absorpcyjnych samochodów kempingowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)