Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2020/362 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους όσον αφορά την εξαίρεση του εξασθενούς χρωμίου ως αντιδιαβρωτικού του ψυκτικού συστήματος από ανθρακούχο χάλυβα στα ψυγεία απορρόφησης των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)