Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9604 – NENT/Telenor/JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 108/04