Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 326, 03 Δεκέμβριος 2002