Smernica Komisie 2012/32/EÚ z  25. októbra 2012 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí Text s významom pre EHP