Делегиран регламент (ЕС) 2021/931 на Комисията от 1 март 2021 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на метода за идентифициране на сделките с деривати с един или повече съществени рискови фактори за целите на член 277, параграф 5, на формулата за изчисляване на надзорната делта за кол и пут опции, съотнесени към категорията на лихвения риск, както и на метода за определяне дали дадена сделка е дълга или къса позиция в основния рисков фактор или в най-съществения рисков фактор в тази рискова категория за целите на член 279а, параграф 3, букви а) и б) в стандартизирания подход за кредитен риск от контрагента (текст от значение за ЕИП)