Kirjalik küsimus P-2625/10, mille on esitanud Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) komisjonile. Sooline identiteet