1999/289/GUSP: Rådets beslut av den 26 april 1999 om förlängning av gemensam ståndpunkt 96/635/GUSP om Burma/Myanmar