Υπόθεση T-728/18: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 4ης Μαρτίου 2021 — Brand IP Licensing κατά EUIPO — Facebook (lovebook) (Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία ανακοπής – Ανάκληση της αιτήσεως καταχωρίσεως – Κατάργηση της δίκης)