Kohtuasi C-515/13: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 26. veebruari 2015. aasta otsus (Østre Landsret’i eelotsusetaotlus – Taani) – Ingeniørforeningen i Danmark, mis esindab Poul Landin’i, versus Tekniq, mis esindab ENCO A/S – VVS-i (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 2000/78/EÜ — Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel — Artikli 2 lõige 1 ja lõike 2 punkt a — Artikli 6 lõige 1 — Erinev kohtlemine vanuse alusel — Siseriiklikud õigusnormid, mille kohaselt ei maksta töölepingu ülesütlemise hüvitist töötajatele, kellel on töölepingu lõppemise kuupäeval õigus riiklikule vanaduspensionile)