Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/645 оd 15. travnja 2021. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 605/2010 u pogledu popisa trećih zemalja ili njihovih dijelova iz kojih je odobreno unošenje pošiljki sirovog mlijeka, mliječnih proizvoda, kolostruma i proizvoda na osnovi kolostruma u Europsku uniju (Tekst značajan za EGP)