Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/645 на Комисията от 15 април 2021 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010 по отношение на списъка на третите страни или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Европейския съюз на пратки сурово мляко, млечни продукти, коластра и продукти от коластра (текст от значение за ЕИП)