Υπόθεση C-430/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Supreme Court of the United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο) στις 5 Αυγούστου 2015 — Secretary of State for Work and Pensions κατά Tolley (θανούσα, διά του διαδόχου της)