της απόφασης (ΕΕ) 2019/1355 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2019, για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής ΣΟΕΣ που συστάθηκε με την ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ακτής Ελεφαντοστού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, όσον αφορά την έγκριση του πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ορισμό της έννοιας καταγόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222 της 26ης Αυγούστου 2019)