Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/574 ze dne 24. dubna 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/47 o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 2732) (Text s významem pro EHP)