komissio v. Saksa Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus La Pergola 3 päivänä helmikuuta 1998. # Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Saksan liittotasavalta. # Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivit 64/433/ETY, 91/497/ETY ja 89/662/ETY - Velvollisuus merkitä erityismerkinnällä ja lämpökäsitellä siitoskarjun liha. # Asia C-102/96. TITJUR