Υπόθεση T-366/06: Διάταξη του Πρωτοδικείου της 14ης Ιουλίου 2008 — Calebus κατά Επιτροπής (Προσφυγή ακυρώσεως — Οδηγία 92/43/ΕΟΚ — Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας — Απόφαση 2006/613/ΕΚ — Κατάλογος των τόπων κοινοτικής σημασίας για τη μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή — Προσβλητή πράξη — Μη ύπαρξη άμεσου επηρεασμού — Απαράδεκτο)