Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με τη δημιουργία μιας βάσης παροχής συμβουλών (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. C 260 της 17. 9. 1994, σ. 14)