Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/606 της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση του παραρτήματος I, των παραρτημάτων IV έως XIII και του παραρτήματος XVI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/405 όσον αφορά τις καταχωρίσεις για τη Λευκορωσία και για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Εξαρτήσεις του Στέμματος Γκέρνζι, Νήσος του Μαν και Τζέρζι στους καταλόγους τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση ορισμένων ζώων και αγαθών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)