Komisjoni 23. juuli 2018. aasta rakendusmääruse (EL) 2018/1023 (millega parandatakse rakendusmäärust (EL) 2017/2470, millega kehtestatakse liidu uuendtoitude loetelu) parandus (Euroopa Liidu Teataja L 187, 24. juuli 2018)