Komisjoni Teatis taotluste esitamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/18/EÜ (geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta) artiklitele 13 ja 17 ning määruse (EÜ) nr 178/2002 (mida on muudetud määrusega (EL) 2019/1381) asjakohastele sätetele 2021/C 80/01