KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2008 (mis käsitleb viisainfosüsteemi (VIS)) rakendamise, välispiiril sõrmejälgede kasutamise ja viisa taotlemisel biomeetria kasutamise kohta / hindamine õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) raames$