ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), τη χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων στα εξωτερικά σύνορα και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης θεώρησης/αξιολόγηση REFIT$