ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0710/03 υποβολή: Marco Cappato (NI) προς την Επιτροπή. Απογραφή των παραγωγών κόκας στο Περού και αναταξινόμηση των φύλλων κόκας.