Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1260/2013, 20. november 2013 , Euroopa rahvastikustatistika kohta EMPs kohaldatav tekst