Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2450, 2. detsember 2015 , milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses järelevalveasutustele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kohaselt teabe esitamise vormidega (EMPs kohaldatav tekst)