Υπόθεση F-45/06 REV: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 20ής Σεπτεμβρίου 2011 — De Buggenoms κ.λπ. κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Διαδικασία — Αίτηση αναθεωρήσεως — Άρθρο 119 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου ΔΔ — Απόφαση του Δικαστηρίου ΔΔ — Αίτηση αναθεωρήσεως σχετική με διάταξη περί διαγραφής υποθέσεως κατόπιν παραιτήσεως διαδίκου — Δεδικασμένο — Δεν υφίσταται — Απαράδεκτο αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενο)