Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1043/2013 της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2013 , περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας του είδους ποντίκι στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης V από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας