Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/684, 24. aprill 2015, millega lubatakse turule viia geneetiliselt muundatud liini NK603 maisi (MON-ØØ6Ø3-6) ja uuendatakse olemasolevaid liini NK603 maisi (MON-ØØ6Ø3-6) sisaldavate toodete lubasid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (teatavaks tehtud numbri C(2015) 2753 all) (Ainult hollandi- ja prantsuskeelne tekst on autentsed) (EMPs kohaldatav tekst)EMPs kohaldatav tekst