Pranešimas asmenims ir subjektams, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime 2010/231/BUSP su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 2011/635/BUSP, ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 356/2010, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 956/2011