Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/57/EÜ, 17. juuni 2008 , ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta (uuestisõnastamine) (EMPs kohaldatav tekst)