Komission asetus (EY) N:o 1749/1999, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1999, yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien alaindekseistä annetun asetuksen (EY) N:o 2214/96 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)