Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1749/1999 της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 1999 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2214/96, σχετικά με τους υποδείκτες των Εναρμονισμένων Δεικτών Τιμών Καταναλωτή (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)