Komission delegoitu asetus (EU) 2020/877, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta ja oikaisemisesta sekä unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 muuttamisesta