Věc T-316/20: Žaloba podaná dne 27. května 2020 – Naturstrom v. Komise